Hovedmenu

{tab=Bestemmelser og vejledninger}

01.04.2009 –

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1.

Renovationsanlæg skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvar­ligt og med størst mulig hensyn­tagen til genbrugsfremmende affaldssystemer.


Stk. 2.

Ved enhver bebyggelse skal der sikres mulighed for, at håndtering, sor­tering, opbevaring, bortskaffelse og transport af affald kan ske forsvarligt. Omfanget af behol­dere, bokse m.v. og omfanget af nødvendig plads til affald sorteret i flere frak­tioner fast­sættes af kommunalbestyrel­sen.

(8.7, stk. 2)

Der henvises til Arbejdstilsynets anvisning nr. 4.1.0.1/93 om manuel håndtering og transport af dagrenovation m.v. og til Arbejdstilsynets vejledning A.0.1 af 2003 ”Indretning af renovationssystemer”.

Stk. 3.

Affaldsbeholdere, bokse m.v. skal være placeret i samme niveau som tilkørsel for renovationsafhentningen, eller så affaldet nemt kan afhentes ved hjælp af teknisk egnet hjælpemiddel.


Stk. 4.

Indrettes rum til opbevaring af affald i bygningen, skal gulv, vægge og loft udføres mindst som en brandmæssig enhed.

(8.7, stk. 4)

Den brandmæssige enhed kan udføres med bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] og ventilationskanaler mindst som bygningsdel klasse EI 30 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 30] eller bygningsdel E 60 [F-bygningsdel 60]. Adgangsdør skal være til det fri. Rummet skal ventileres med et ventilationsan­læg, der enten skal være et udsugnings­anlæg kombineret med åbnin­ger til det fri eller et indblæsnings- og udsug­ningsanlæg.

Stk. 5.

Kravene til ventilationen i affaldsrum er:

1) Tilførsel af udeluft: Rist eller anden åbning til det fri ved gulv. Åbningsare­alet skal kunne tilføre en volumenstrøm svarende til den udsugede volumenstrøm. Ved benyttelse af indblæsningsanlæg skal den indblæste volumenstrøm svare til den udsugede volumenstrøm.

2) Udsugning: Volumenstrøm 1 l/s pr. af­faldsbeholder, dog mindst 15 l/s.


Stk. 6.

I beboelsesbygninger med 3 etager og derover over terræn skal der indrettes affaldsskakt for hver opgang.

(8.7, stk 6)

Kravet tager først og fremmest sigte på opførelse af nye beboelsesbygninger. Når det drejer sig om eventuel nedlæggelse af affaldsskakter i eksisterende beboelsesbygninger, gør der sig en række særlige forhold gældende, som kan gøre det rimeligt ud fra en konkret vurdering at meddele dispensation fra kap. 8.7, stk. 6. Der kan især være tale om, at de eksisterende affaldsskakter ikke er tidssvarende ud fra en miljømæssig og økologisk vurdering, herunder med hensyn til kildesortering, og at bortskaffelsen af affaldet ikke kan ske i overensstemmelse med de nugældende regler i lovgivningen om arbejdsmiljø.

Såfremt det fx ikke er muligt at modernisere affaldsskakterne inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer, eller en modernisering er forbundet med meget høje omkostninger, kan det ud fra en konkret vurdering være rimeligt at meddele dispensation fra bestemmelsen, eventuelt tidsbegrænset.

Disse spørgsmål er uddybet i Bygge- og Boligstyrelsens vejledning af 25. oktober 1996 om tilladelse til lukning af affaldsskakter i eksisterende byggeri, som der henvises til.

Stk. 7.

Affaldsskakter og ventilationskanaler skal udføres brandmæssigt forsvarligt. Indkast­ningslåger skal være af ubrændbart ma­teriale og må ikke anbringes i beboel­seslejligheden. Affaldsskakter skal ven­tileres med et udsugningsanlæg kombine­ret med åbninger til det fri i skarnbok­sene.

(8.7, stk. 7)

Affaldsskakter kan fx udføres med væg mindst som bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] og ventilationskanaler som bygningsdel klasse EI 30 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] eller bygningsdel E 60 [F-bygningsdel 60].

Stk. 8.

Kravene til ventilationen i affaldsskakter er:

1) Tilførsel af udeluft: Åbning til det fri ved gulv med et areal på 25 cm² pr. skarnboks.

2) Udsugning: Volumenstrøm 80 l/s, når en indkastningslåge eller dør til skarnboks er åben.{tab=SBi anvisning 216}

8.7 Renovationsanlæg

Bygningsreglement
Stk. 1

Renovationsanlæg skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvar­ligt og med størst mulig hensyn­tagen til genbrugsfremmende affaldssystemer.

Bygningsreglement
Stk. 2

Ved enhver bebyggelse skal der sikres mulighed for, at håndtering, sor­tering, opbevaring, bortskaffelse og transport af affald kan ske forsvarligt. Omfanget af behol­dere, bokse m.v. og omfanget af nødvendig plads til affald sorteret i flere frak­tioner fast­sættes af kommunalbestyrel­sen.

(8.7, STK. 2)

Der henvises til Arbejdstilsynets anvisning nr. 4.1.0.1/93 om manuel håndtering og transport af dagrenovation m.v. og til Arbejdstilsynets vejledning A.0.1 af 2003 “Indretning af renovationssystemer”.

Bygningsreglement
Stk. 3

Affaldsbeholdere, bokse m.v. skal være placeret i samme niveau som tilkørsel for renovationsafhentningen, eller så affaldet nemt kan afhentes ved hjælp af teknisk egnet hjælpemiddel.

Bygningsreglement
Stk. 4

Indrettes rum til opbevaring af affald i bygningen, skal gulv, vægge og loft udføres mindst som en brandmæssig enhed.

(8.7, stk. 4)

Den brandmæssige enhed kan udføres med bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] og ventilationskanaler mindst som bygningsdel klasse EI 30 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 30] eller bygningsdel E 60 [F-bygningsdel 60]. Adgangsdør skal være til det fri. Rummet skal ventileres med et ventilationsan­læg, der enten skal være et udsugnings­anlæg kombineret med åbnin­ger til det fri eller et indblæsnings- og udsug­ningsanlæg.

Bygningsreglement
Stk. 5

Kravene til ventilationen i affaldsrum er:

1) Tilførsel af udeluft: Rist eller anden åbning til det fri ved gulv. Åbningsare­alet skal kunne tilføre en volumenstrøm svarende til den udsugede volumenstrøm. Ved benyttelse af indblæsningsanlæg skal den indblæste volumenstrøm svare til den udsugede volumenstrøm.

2) Udsugning: Volumenstrøm 1 l/s pr. af­faldsbeholder, dog mindst 15 l/s.

Bygningsreglement
Stk. 6

I beboelsesbygninger med 3 etager og derover over terræn skal der indrettes affaldsskakt for hver opgang.

(8.7, stk 6)

Kravet tager først og fremmest sigte på opførelse af nye beboelsesbygninger. Når det drejer sig om eventuel nedlæggelse af affaldsskakter i eksisterende beboelsesbygninger, gør der sig en række særlige forhold gældende, som kan gøre det rimeligt ud fra en konkret vurdering at meddele dispensation fra kap. 8.7, stk. 6. Der kan især være tale om, at de eksisterende affaldsskakter ikke er tidssvarende ud fra en miljømæssig og økologisk vurdering, herunder med hensyn til kildesortering, og at bortskaffelsen af affaldet ikke kan ske i overensstemmelse med de nugældende regler i lovgivningen om arbejdsmiljø.

Såfremt det fx ikke er muligt at modernisere affaldsskakterne inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer, eller en modernisering er forbundet med meget høje omkostninger, kan det ud fra en konkret vurdering være rimeligt at meddele dispensation fra bestemmelsen, eventuelt tidsbegrænset.

Disse spørgsmål er uddybet i Bygge- og Boligstyrelsens vejledning af 25. oktober 1996 om tilladelse til lukning af affaldsskakter i eksisterende byggeri, som der henvises til.

Bygningsreglement
Stk. 7

Affaldsskakter og ventilationskanaler skal udføres brandmæssigt forsvarligt. Indkast­ningslåger skal være af ubrændbart ma­teriale og må ikke anbringes i beboel­seslejligheden. Affaldsskakter skal ven­tileres med et udsugningsanlæg kombine­ret med åbninger til det fri i skarnbok­sene.

(8.7, stk. 7)

Affaldsskakter kan fx udføres med væg mindst som bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] og ventilationskanaler som bygningsdel klasse EI 30 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] eller bygningsdel E 60 [F-bygningsdel 60].


Bygningsreglement
Stk. 8

Kravene til ventilationen i affaldsskakter er:

1) Tilførsel af udeluft: Åbning til det fri ved gulv med et areal på 25 cm² pr. skarnboks.

2) Udsugning: Volumenstrøm 80 l/s, når en indkastningslåge eller dør til skarnboks er åben.


{/tabs}