Hovedmenu

Fordelingsanlæg til varme, køling og varmt brugsvand

{tab=bestemmelser og vejledning}

01.04.2009 –

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Varmeanlæg skal udføres forsvarligt ud fra sikkerhedsmæssige, energimæssige og indeklimamæssige hensyn.


Stk. 2

Varmeanlæg med vand som varmebærende medium skal udføres, indreguleres og afleveres, som anvist i DS 469, Varmeanlæg med vand som varmebærende medium.

(8.2, stk. 2)

Normen indeholder bl.a. funktionskrav til varmegiveres styring og regulering.

Herudover indeholder normen funktionskrav til indregulering af varmeanlæg og krav til vejledninger for brug, drift og vedligehold.

Stk. 3

El- og luftvarmeanlæg i bygninger skal udføres med automatisk regulering af varmetilførslen efter varmebehovet.

Anlægget skal endvidere forsynes med tids- og temperaturstyring af varmetilførslen til rummene.

(8.2, stk. 3 og 4)

Bestemmelserne gør det muligt at reducere eller afbryde anlæggets ydelse i perioder uden varmebehov.

Stk. 4

Køleanlæg og varmepumper skal udføres med automatisk regulering af køle- eller varmeydelsen efter behovet. Køleanlæg skal endvidere forsynes med tids- og temperaturstyring af køleydelsen til rummene.


Stk. 5

Varmeanlæg skal dimensioneres og udføres, så energiøkonomisk drift opnås. Komponenternes type, størrelse og funktion skal passe sammen og skal tilpasses bygningens dimensionerende varmetab og forbrugets variation over året.

(8.2, stk. 5)

For varmeanlæg forsynet med fjernvarme henvises til varmeværkets tekniske leveringsbetingelser, findes disse ikke, kan Dansk Fjernvarmes tekniske leveringsbetingelser anvendes.

Stk. 6

Brugsvandsanlæg forsynet fra varmepumpe skal udføres med supplerende varmekilde, såfremt varmepumpen ikke kan opvarme vandet tilstrækkeligt.

(8.2, stk. 6)

For at minimere risikoen for vækst af legionellabakterier i det varme vand bør der træffes foranstaltninger herimod, fx ved at brugsvandstemperaturen kan opvarmes tilstrækkeligt jf. DS 439, Norm for vandinstallationer.


{tab=SBi anvisning 216}

01.04.2009 –

Anvisninger

Stk. 1

SBI-anvisning 175: ‘Varmeanlæg med vand som medium’ (Ovesen, 2000) beskriver mere detaljeret, hvordan projektering, planlægning og udførelse af varmeinstallationer kan ske iht. DS 469 ‘Norm for varmeanlæg ‘, (Dansk Standard, 2002d).

Stk. 2

DS 469 ‘Norm for varmeanlæg’ (Dansk Standard, 2002d) stiller krav til dimensionering af varmeanlæg af hensyn til det termiske indeklima, ressourceforbrug samt sikkerhed og sundhed.

Stk. 4

Formålet med den automatiske regulering af varme- og kuldetilførslen er, at anlægget bliver så energieffektivt som muligt. Den bedste energieffektivitet opnås, når anlægget har så lav en differens mellem kondenserings- og fordampningstemperatur som muligt.

Luft til luft varmepumper bør have trinløs kapacitetsregulering (normalt kaldet inverter-modeller).

Det bør altid sikres, at anlægget er forsynet med regulering, er indreguleret efter den aktuelle ejendom, og at reguleringen foregår automatisk med kompensering for udetemperatur.

Stk. 5

Ved installation af varmepumpeanlæg bør det sikres, at varmefladerne har tilstrækkelig størrelse. De bør normalt udlægges for en dimensionerende fremløbstemperatur på højst 40 °C.

Stk. 6

Ved opstilling af varmepumper til opvarmning af brugsvand bør tankvoluminet dimensioneres ud fra brugsvandsbehovet for bygningen. Behovet fastlægges efter DS 439 (Dansk Standard, 2000b). Det varme brugsvand bør af hensyn til bekæmpelse af bakterievækst kunne opvarmes til 55-60 °C, ellers skal der træffes andre foranstaltninger mod bakterievækst.

Hvis varmepumpen udlægges for lavere vandtemperatur, bør der kunne foretages supplerende opvarmning med en anden varmekilde.


{/tabs}