Hovedmenu

Indretning af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr *)


Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999

*) Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF, EF-Tidende 1997, L 181, s. 1, inden for arbejdsmiljølovens område.

I medfør af § 35, § 36, § 46, § 74 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 497 af 29. juni 1998, samt efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for konstruktion, fremstilling og overensstemmelsesvurdering af trykbærende udstyr og enheder, som udsættes for et tilladt maksimaltryk PS på mere end 0,5 bar. Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF, i det følgende kaldet direktivet, inden for arbejdsmiljølovens område. Direktivet er gengivet i bilag 1.
Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1)

a) »Trykbærende udstyr«: beholdere, rørsystemer, sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør. Trykbærende udstyr omfatter ligeledes eventuelle elementer, der er fastgjort til trykbærende dele, såsom flanger, studse, koblinger, understøtninger, løftekroge mv.

b) »Beholder«: et svøb konstrueret til opbevaring af fluida under tryk, herunder også de dertil direkte fastgjorte dele, indtil den anordning, der er beregnet til sammenkobling med andet udstyr. En beholder kan bestå af mere end ét kammer.

c) »Rørsystem«: dele til ledningssystemer, som er sammenkoblet for at indgå i et trykbærende system og er beregnet til transport af fluida. Rørsystemer omfatter bl.a. et rør eller et system af rør, rørledninger, rørtilbehør, ekspansionsmuffer, slanger og eventuelt andre trykbærende dele. Varmevekslere i form af rør til afkøling eller opvarmning af luft sidestilles med rørsystemer.

d) »Sikkerhedstilbehør«: anordninger, som skal beskytte det trykbærende udstyr mod en overskridelse af de tilladte grænser. Det omfatter:

1) anordninger til direkte trykbegrænsning, som f.eks. sikkerhedsventiler, sprængplader, knækstænger, styrede sikkerhedsanordninger (CSPRS), og
2) begrænsningsanordninger, som aktiverer korrektionsmidlerne eller medfører afbrydelse eller nedlukning, som f.eks. tryk-, temperatur- eller niveauafbrydere og »sikkerhedsrelaterede måle-, kontrol- og reguleringsanordninger (SRMCR)«.

e) »Trykbærende tilbehør«: driftsanordninger med trykbærende svøb.

f) »Enhed«: flere stykker trykbærende udstyr, som af fabrikanten er samlet til et integreret og funktionelt hele.

2) »Tryk«: trykket i forhold til det atmosfæriske tryk, dvs. overtrykket. Undertryk anføres derfor som et negativt tal.

3) »Tilladt maksimaltryk PS«: det af fabrikanten angivne maksimale tryk, som udstyret er konstrueret til.
Det anføres på et af fabrikanten nærmere foreskrevet sted. Dette skal være enten det sted, hvor beskyttelses- eller sikkerhedsanordningerne er monteret, eller den øverste del af udstyret eller, hvis disse steder ikke er egnede, ethvert andet nærmere angivet sted.

4) »Tilladt maksimal- og minimaltemperatur TS«: den af fabrikanten angivne maksimale og minimale temperatur, som udstyret er konstrueret til.

5) »Volumen V«: det indre volumen af et kammer inklusive studse indtil første sammenføjning, men eksklusive de faste indre komponenters volumen.

6) »Nominel dimension DN«: en numerisk størrelsesangivelse, som er fælles for alle komponenter i et rørsystem, bortset fra komponenter, som er anført med udvendig diameter eller med gevinddiameter. Det drejer sig om et afrundet tal, der kan benyttes som reference og ikke nødvendigvis er identisk med de tegningsmål, der anvendes ved fremstillingen. Det anføres som DN fulgt af et tal.

7) »Fluida«: alle gasser, væsker og dampe i ren tilstand samt blandinger heraf. Et fluidum kan indeholde en opslæmning af faste stoffer.

8) »Endelige sammenføjninger«: sammenføjninger, der kun kan adskilles ved destruktive metoder.

9) »Europæisk materialegodkendelse«: et teknisk dokument, der definerer egenskaberne ved materialer, der er beregnet til gentagen anvendelse ved fremstillingen af trykbærende udstyr, og som ikke er omfattet af en harmoniseret standard.

§ 2. Følgende er ikke omfattet af denne bekendtgørelse:

1)  Rørledninger, der omfatter et rør eller et rørsystem til transport af fluida eller stof til eller fra et (offshore- eller onshore-) anlæg, inklusive sidste afspærringsanordning, der er placeret inden for anlæggets område, herunder udstyr i tilknytning hertil, som specielt er fremstillet til rørledningerne. Denne undtagelse omfatter ikke trykbærende standardudstyr som f.eks. det, der kan findes i regulatorstationer og pumpestationer.

2) Net til vandforsyning, -distribution og -afløb og udstyr hertil samt tilløbskanaler som f.eks. turbinerør, tryktunneler og trykskakter til vandkraftanlæg og særligt tilbehør hertil.

3) Udstyr, der er omfattet af direktiv 87/404/EØF, gennemført inden for arbejdsmiljølovens område ved bekendtgørelse nr. 565 af 24. juni 1994 om simple trykbeholdere.

4) Udstyr, der er omfattet af direktiv 75/324/EØF, gennemført inden for arbejdsmiljølovens område ved bekendtgørelse nr. 844 af 30. september 1994 om aerosoler.

5) Udstyr beregnet til drift af køretøjer, der er defineret i følgende direktiver og deres bilag:

a) Direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil.

b) Direktiv 74/150/EØF, gennemført inden for arbejdsmiljølovens område ved bekendtgørelse nr. 475 af 18. september 1975 om EF-direktiver om landbrugs- og skovbrugshjultraktorer.

c) Direktiv 92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer.

6) Udstyr, som i medfør af § 7 i nærværende bekendtgørelse højst ville falde ind under kategori I, og som er omhandlet i et af følgende direktiver:

a) Direktiv 89/392/EØF, gennemført inden for arbejdsmiljølovens område ved bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler med senere ændringer.

b) Direktiv 95/16/EF, gennemført inden for arbejdsmiljølovens område ved bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretningen af elevatorer m.v.

c) Direktiv 73/23/EØF af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser.

d) Direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinske anordninger.

e) Direktiv 90/396/EØF af 29. juni 1990 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gasapparater.

f) Direktiv 94/9/EF, gennemført inden for arbejdsmiljølovens område ved bekendtgørelse nr. 696 af 18. august 1995 om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.

7) Udstyr, der er omfattet af traktatens artikel 223, stk. 1, litra b), om fabrikation af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel.

8) Udstyr, som er specielt konstrueret til anvendelse inden for det nukleare område, og hvis svigt kan medføre frigivelse af radioaktivitet.

9) Boringskontroludstyr, der anvendes i forbindelse med efterforskning efter og udvinding af olie, gas eller jordvarme samt ved underjordisk lagring, og som er beregnet til at styre eller indeslutte trykket i boringen. Dette omfatter toppen af boringen (juletræet) og sikkerhedsventiler (BOP), rørsystemer og samlebeholdere samt opstrømsudstyr i forhold hertil.

10) Udstyr, der omfatter huse eller maskineri, hvis dimensionering, materialevalg og konstruktionsregler hovedsagelig er begrundet i krav om tilstrækkelig styrke, stivhed og stabilitet til at modstå statiske og dynamiske driftspåvirkninger eller opfylde andre specifikationer i tilknytning til udstyrets funktion, og for hvilket trykket ikke er af nævneværdig betydning i konstruktionsfasen. Det drejer sig f.eks. om:

a) motorer, herunder turbiner og forbrændingsmotorer

b) dampmaskiner, gas- og dampturbiner, turbogeneratorer, kompressorer, pumper og aktuatorer.

11) Højovne, herunder køleudstyr, varmluftrekuperatorer, støvfiltre og røggasvaskere til højovne, samt direkte reducerende kupolovne, herunder køleudstyr, gaskonvertorer og gryder til smeltning, omsmeltning, afgasning og støbning af stål og ikke-jern-metaller.

12) Svøb til højspændingsudstyr som f.eks. koblingsudstyr, kontroludstyr, transformere og roterende maskiner.

13) Trykbærende rør, der omslutter komponenter i transmissionssystemer, som f.eks. el- og telefonkabler.

14) Skibe, raketter, luftfartøjer og mobile offshoreenheder samt udstyr, der er specielt bestemt til indbygning heri eller til fremdrift heraf.

15) Trykbærende udstyr bestående af en fleksibel kappe, f.eks. luftringe, luftpuder, bolde og balloner til spil, oppustelige fartøjer og andet lignende trykbærende udstyr.

16) Udstødnings- og indsugningslyddæmpere.

17) Flasker eller dåser til kulsyreholdige drikkevarer til konsum.

18) Beholdere til transport og distribution af drikkevarer, hvis produkt PS x V ikke overstiger 500 bar x liter, og hvis tilladte maksimaltryk ikke overstiger 7 bar.

19) Udstyr, der er omfattet af ADR-, RID-, IMDG- og ICAO-konventionerne.

20) Radiatorer og rør i varmtvandsanlæg.

21) Beholdere til væsker med et gastryk over den pågældende væske, der ikke overstiger 0,5 bar.

Markedsføring og brug

§ 3. Trykbærende udstyr og enheder som defineret i § 1 og 2 må kun markedsføres eller tages i brug, såfremt de ved korrekt installering og vedligeholdelse og ved anvendelse i overensstemmelse med deres formål ikke frembyder nogen sikkerheds- eller sundhedsrisiko.

Stk. 2. På messer og udstillinger samt ved demonstration mv. er det tilladt at forevise trykbærende udstyr eller enheder som defineret i § 1 og 2, som ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, såfremt det ved synlig skiltning er klart anført, at det pågældende udstyr ikke er i overensstemmelse med bekendtgørelsen, og at udstyret ikke kan erhverves, før fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant har bragt det i overensstemmelse med kravene.

Stk. 3. Trykbærende udstyr og enheder som defineret i § 1 og 2 må kun markedsføres eller tages i brug, såfremt de opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Trykbærende udstyr og enheder, som defineret i § 1 og 2, der opfylder kravene i bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk, kan dog markedsføres indtil 29. maj 2002, samt ibrugtages efter denne dato.

Stk. 5. Trykbærende udstyr og enheder, som defineret i § 1 og 2, der er omfattet af bekendtgørelse om trykbeholdere, der transporteres med indhold, § 1, stk. 1, nr. 1, men ikke af ADR, og som opfylder kravene i sidstnævnte bekendtgørelse, kan dog markedsføres indtil 29. maj 2002, samt ibrugtages efter denne dato.

Stk. 6. Trykbærende udstyr og enheder, som defineret i § 1 og 2, der opfylder kravene i bekendtgørelse om dampkedelanlæg på landjorden, kan dog markedsføres indtil 29. maj 2002, samt ibrugtages efter denne dato.

Tekniske krav

§ 4. Trykbærende udstyr, der er nævnt i nr. 1, 2, 3 og 4, skal opfylde de væsentlige krav i direktivets bilag I.

1) Beholdere, bortset fra dem, der er nævnt i nr. 2, beregnet til:

a) gasser, flydende gasser, gasser, som er opløst under tryk, dampe samt væsker, hvis damptryk ved den tilladte maksimaltemperatur er mere end 0,5 bar højere end det normale atmosfæriske tryk (1013 mbar), i henhold til følgende minimumsgrænser:

b)

1) ved anvendelse til fluida i gruppe 1, beholdere med et volumen på mere end 1 liter og et produkt PS x V på over 25 bar x liter eller med et tryk PS på over 200 bar (direktivets bilag II, diagram 1), eller

2) ved anvendelse til fluida i gruppe 2, beholdere med et volumen på mere end 1 liter og et produkt PS x V på over 50 bar x liter eller med et tryk PS på over 1 000 bar, samt alle bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater (direktivets bilag II, diagram 2), eller

b) væsker, hvis damptryk ved den tilladte maksimaltemperatur er 0,5 bar eller mindre over det normale atmosfæriske tryk (1013 mbar), i henhold til følgende minimumsgrænser:

1) ved anvendelse til fluida i gruppe 1, beholdere med et volumen på mere end 1 liter og et produkt PS x V på over 200 bar x liter eller med et tryk PS på over 500 bar (direktivets bilag II, diagram 3), eller

2) ved anvendelse til fluida i gruppe 2, beholdere med et tryk PS på over 10 bar og et produkt PS x V på over 10000 bar x liter eller med et tryk PS på over 1 000 bar (direktivets bilag II, diagram 4).

2) Fyret eller på anden måde opvarmet trykbærende udstyr med et volumen på mere end 2 liter, som indebærer risiko for overophedning, og som er beregnet til produktion af damp eller overhedet vand ved temperaturer på over 110 °C, samt alle trykkogere (direktivets bilag II, diagram 5).

3) Rørsystemer, der er beregnet til:

a) gasser, flydende gasser, gasser, som er opløst under tryk, dampe samt væsker, hvis damptryk ved den tilladte maksimaltemperatur er mere end 0,5 bar højere end det normale atmosfæriske tryk (1 013 mbar), i henhold til følgende minimumsgrænser:

1) ved anvendelse til fluida i gruppe 1, rørsystemer med en DN på over 25 (direktivets bilag II, diagram 6), eller

2) ved anvendelse til fluida i gruppe 2, rørsystemer med en DN på over 32 og et produkt PS x DN på over 1 000 bar (direktivets bilag II, diagram 7), eller

b) væsker, hvis damptryk ved den tilladte maksimaltemperatur er 0,5 bar eller mindre over det normale atmosfæriske tryk (1013 mbar), i henhold til følgende minimumsgrænser:

1) ved anvendelse til fluida i gruppe 1, rørsystemer med en DN på over 25 og et produkt PS x DN på over 2 000 bar (direktivets bilag II, diagram 8), eller

2) ved anvendelse til fluida i gruppe 2, rørsystemer med et PS på over 10 bar, en DN på over 200 og et produkt PS x DN på over 5 000 bar (direktivets bilag II, diagram 9).

4) Sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør til udstyr, der henhører under nr. 1, 2 og 3, uanset om sådant udstyr indgår i en enhed.

Stk. 2. Enheder som defineret i § 1, stk. 2, litra f, som omfatter mindst ét trykbærende udstyr henhørende under stk. 1 , og som er anført i nr. 1, 2 og 3 nedenfor, skal opfylde de væsentlige krav i direktivets bilag I.

1) Enheder til produktion af damp og overhedet vand ved en temperatur på over 110 °C, der omfatter mindst ét fyret eller på anden måde opvarmet trykbærende udstyr, som indebærer risiko for overophedning.

2) Andre enheder end de i stk. 2 nævnte, hvis fabrikanten agter at lade dem markedsføre og ibrugtage som enheder.

3) Uanset stk. 2 skal enheder til produktion af varmt vand ved en temperatur på 110 °C eller derunder, som får tilført fast brændsel manuelt, og hvis produkt PS x V er større end 50 bar x liter, opfylde de væsentlige krav i punkt 2.10, 2.11, 3.4 og punkt 5, litra a) og d), i direktivets bilag I.

Stk. 3. Trykbærende udstyr og enheder, hvis specifikationer ikke overstiger de i stk. 1, nr. 1 – 3, og stk. 2 anførte grænser, skal konstrueres og fremstilles i overensstemmelse med god teknisk praksis i en af medlemsstaterne, således at det sikres, at de kan anvendes risikofrit. Der skal følge en fyldestgørende brugervejledning med det trykbærende udstyr og enhederne, som skal være mærket, således at fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant kan identificeres. Dette trykbærende udstyr og disse enheder må ikke bære den særlige CE-mærkning, der er nævnt i § 12.

Mærkning og driftsinstruktion

§ 5. Trykbærende udstyr og enheder må kun markedsføres og tages i brug, hvis mærkning og driftsinstruktion efter direktivets bilag I, punkt 3.3 og 3.4, er udfærdiget på dansk.
Stk. 2. Når særlige forhold foreligger, kan direktøren for Arbejdstilsynet i enkelttilfælde fravige kravet i stk. 1, jf. arbejdsmiljølovens § 36.

Beskyttelsesklausul

§ 6. Konstaterer Arbejdstilsynet, at trykbærende udstyr eller enheder som omhandlet i § 1, der er forsynet med CE-mærkning og bruges i overensstemmelse med deres tilsigtede anvendelse, vil kunne frembyde sikkerheds- eller sundhedsfare, kan direktøren for Arbejdstilsynet, jf. arbejdsmiljølovens § 77, stk. 3, påbyde, at den, der har leveret eller markedsført udstyret eller enheden, træffer de nødvendige foranstaltninger til afværgelse af faren. Det kan herunder påbydes,
 1. at levering eller markedsføring standses, eller
 2. at udstyret eller enhederne tilbagekaldes fra markedet.
Stk. 2. Det er forbudt at mærke trykbærende udstyr, der ikke er i overensstemmelse, med CE-mærkning.

Klassificering af trykbærende udstyr

§ 7. Det trykbærende udstyr, der er omhandlet i § 4, stk. 1, klassificeres i kategorier i overensstemmelse med direktivets bilag II; jo større risiko, jo højere kategori.
Med henblik på denne klassificering opdeles fluida i to grupper i overensstemmelse med stk. 2, nr. 1 og 2.

Stk. 2.

1) Gruppe 1 omfatter farlige fluida. Ved farlige fluida forstås stoffer og præparater som defineret i artikel 2, stk. 2, i direktiv 67/548/EØF, jf. bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, § 5.
Gruppe 1 omfatter fluida, der er defineret som:

a) eksplosive

b) yderst brandfarlige

c) meget brandfarlige

d) brandfarlige (hvis den tilladte maksimaltemperatur er højere end flammepunktet)

e) meget giftige

f) giftige, eller

g) brandnærende.

2) Gruppe 2 omfatter alle andre fluida, som ikke er nævnt i nr. 1.

Stk. 3. Består en beholder af flere kamre, klassificeres den i den højeste af de kategorier, hvori de enkelte kamre klassificeres hver for sig. Indeholder et kammer flere fluida, klassificeres det efter det fluidum, der kræver den højeste kategori.

Overensstemmelsesvurdering

§ 8.

1) Inden trykbærende udstyr markedsføres, skal fabrikanten underkaste hvert stykke udstyr en af de i direktivets bilag III beskrevne procedurer for overensstemmelsesvurdering efter betingelserne i denne §.

2) De procedurer for overensstemmelsesvurdering, som skal anvendes ved CE-mærkning af trykbærende udstyr, afhænger af den kategori, jf. § 7, hvori udstyret klassificeres.

3) Procedurerne for overensstemmelsesvurdering for de enkelte kategorier er følgende:

a) Kategori I: Modul A

b) Kategori II: Modul A1 Modul D1 Modul E1

c) Kategori III: Modul B1 + D Modul B1 + F Modul B + E Modul B + C1 Modul H

d) Kategori IV: Modul B + D Modul B + F Modul G Modul H1

4) Det trykbærende udstyr skal, efter fabrikantens valg, underkastes en af de procedurer for overensstemmelsesvurdering, der gælder for den kategori, hvori det er klassificeret. Fabrikanten kan også vælge at anvende en af de procedurer, der gælder for en højere kategori, hvis en sådan findes.

5) Inden for rammerne af kvalitetssikringsprocedurerne for udstyr i kategori III og IV, som er omhandlet i § 4, stk. 1, nr. 1, litra a), § 4, stk. 1, nr. 1, litra b), nr. 1, og § 4, stk. 1, nr. 2, udtager det bemyndigede organ i forbindelse med uanmeldte besøg et prøveeksemplar af udstyret på fabrikationsstedet eller lageret for at foretage eller lade foretage den afsluttende verifikation i direktivets bilag I, punkt 3.2.2. Med henblik herpå skal fabrikanten underrette det bemyndigede organ om den påtænkte produktionsplan. Det bemyndigede organ skal gennemføre mindst to besøg i løbet af det første produktionsår. Hyppigheden af følgende besøg fastlægges af det bemyndigede organ på grundlag af kriterierne i punkt 4.4 i det relevante modul.

6) I tilfælde af enkeltfremstilling af beholdere og udstyr i kategori III, der er omhandlet i § 4, stk. 1, nr. 2, under modul H-proceduren, skal det bemyndigede organ foretage eller lade foretage den afsluttende verifikation i direktivets bilag I, punkt 3.2.2 for hver enhed. Med henblik herpå skal fabrikanten underrette det bemyndigede organ om den påtænkte produktionsplan.

Stk. 2. De i § 4, stk. 2, nævnte enheder skal underkastes en global overensstemmelsesvurdering, som omfatter:

1) enhedens enkelte trykbærende bestanddele, jf. § 4, stk. 1, hvis de ikke tidligere har været underkastet separat overensstemmelsesvurdering og CE-mærkning; den vurderingsprocedure, der gælder for den kategori, hvori den enkelte bestanddel er klassificeret, skal anvendes,

2) indpasningen af de forskellige dele i enheden, jf. punkt 2.3, 2.8 og 2.9 i direktivets bilag I; den vurderingsprocedure, der gælder for det højest klassificerede af det pågældende udstyr, bortset fra sikkerhedstilbehør, skal anvendes, eller

3) enhedens beskyttelse mod overskridelse af de tilladte driftsgrænser, jf. punkt 2.10 og 3.2.3 i direktivets bilag I; den vurderingsprocedure, der gælder for det højest klassificerede af det udstyr, der skal beskyttes, skal anvendes.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan direktøren for Arbejdstilsynet, når det er berettiget, tillade markedsføring og ibrugtagning af trykbærende udstyr og enheder som omhandlet i § 1, stk. 2, for hvilke procedurerne i stk. 1 og 2 i nærværende § ikke har været anvendt, og hvis anvendelse har eksperimentel interesse.

Stk. 4. Dokumenter og korrespondance vedrørende overensstemmelsesvurderingen udfærdiges på det eller de officielle fællesskabssprog, som i overensstemmelse med traktaten kan stemmes af den medlemsstat, hvor det for gennemførelsen af disse procedurer ansvarlige organ er etableret, eller på et af dette organ godkendt sprog.

Europæisk materialegodkendelse

§ 9. Den i § 1, stk. 2, nr. 9, definerede europæiske materialegodkendelse udstedes af et af de i § 10 omhandlede bemyndigede organer, som er særligt udpeget til denne opgave, på begæring af en eller flere fabrikanter af materialer eller udstyr. Det bemyndigede organ fastlægger og udfører de nødvendige undersøgelser og prøvninger, eller lader dem udføre, for at kunne attestere materialetypernes overensstemmelse med de relevante krav i dette direktiv; drejer det sig om materialer, som inden den 29. november 1999 er godkendt som sikre i brug, tager det bemyndigede organ hensyn til eksisterende data, når denne overensstemmelse skal attesteres.

Stk. 2. Inden det bemyndigede organ udsteder en europæisk materialegodkendelse, underretter det medlemsstaterne og Kommissionen og meddeler dem de relevante oplysninger. En medlemsstat eller Kommissionen kan inden for en frist på tre måneder forelægge sagen for det stående udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF, med angivelse af begrundelsen. I så fald afgiver udvalget en hasteudtalelse.

Det bemyndigede organ udsteder den europæiske materialegodkendelse, idet det i givet fald tager hensyn til nævnte udvalgs udtalelse og de fremsatte bemærkninger.

Stk. 3. En kopi af den europæiske materialegodkendelse for materialer til trykbærende udstyr sendes til medlemsstaterne, de bemyndigede organer og Kommissionen. Kommissionen offentliggør og ajourfører i De Europæiske Fællesskabers Tidende en fortegnelse over de europæiske materialegodkendelser.

Stk. 4. Materialer, der er anvendt ved fremstillingen af trykbærende udstyr, og som er i overensstemmelse med europæiske materialegodkendelser, hvis referencer er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de væsentlige krav i direktivets bilag I.

Stk. 5. Det bemyndigede organ, som har udstedt den europæiske materialegodkendelse for materialer til trykbærende udstyr, inddrager godkendelsen, hvis det konstaterer, at denne ikke burde have været udstedt, eller hvis materialetypen er omfattet af en harmoniseret standard. Det underretter straks de andre medlemsstater, de bemyndigede organer og Kommissionen om enhver inddragelse af en godkendelse.

Bemyndigede organer

§ 10. Procedurerne i § 8 og § 9 gennemføres af Arbejdstilsynet eller af ét eller flere af direktøren for Arbejdstilsynet udpegede organer.
Stk. 2. Hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at organet ikke længere opfylder kriterierne i direktivets bilag IV, inddrager Direktøren for Arbejdstilsynet bemyndigelsen.

Godkendte tredjepartsorganer

§ 11. Direktøren for Arbejdstilsynet kan godkende ét eller flere tredjepartsorganer til at udføre de i punkt 3.1.2 og 3.1.3 i direktivets bilag I omhandlede opgaver.

Stk. 2. Hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at organet ikke længere opfylder kriterierne i direktivets bilag IV, inddrager direktøren for Arbejdstilsynet godkendelsen.

CE-mærkning

§ 12. CE-mærkningen består af bogstaverne »CE« i overensstemmelse med modellen i direktivets bilag VI.
CE-mærkningen skal følges af det i § 13, stk. 1, omhandlede identifikationsnummer for det bemyndigede organ, der deltager i produktionskontrolfasen.
Stk. 2. CE-mærkningen anbringes synligt, letlæseligt og således, at den ikke kan udslettes, på
 1. alt det i § 4, stk. 1, omhandlede trykbærende udstyr, og
 2. alle de i § 4, stk. 2, nævnte enheder der er færdige eller så vidt færdige, at det er muligt at foretage den afsluttende verifikation, jf. direktivets bilag I, punkt 3.2.
Stk. 3. Det er ikke nødvendigt at anbringe en CE-mærkning på hver enkelt trykbærende bestanddel, der udgør en enhed som omhandlet i § 4, stk. 2. De enkelte trykbærende bestanddele, der allerede er CE-mærket, når de indbygges i helheden, bevarer denne mærkning.

Stk. 4. Er det trykbærende udstyr eller enheden omfattet af andre direktiver, som dækker andre aspekter, og som også foreskriver CE-mærkning, angiver CE-mærkningen, at det trykbærende udstyr eller enheden også formodes at være i overensstemmelse med disse andre direktiver.

Hvis et eller flere af disse direktiver i en overgangsperiode overlader valget af ordning til fabrikanten, angiver CE-mærkningen dog kun overensstemmelse med de direktiver, som fabrikanten har valgt at anvende. I sådanne tilfælde anføres henvisningerne til disse direktiver som offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende i de dokumenter, beskrivelser eller anvisninger, som direktiverne kræver, og som ledsager det trykbærende udstyr eller enhederne.
Stk. 5. Det er forbudt at anbringe en mærkning på trykbærende udstyr eller enheder, hvis den kan vildlede tredjemand med hensyn til CE-mærkningens betydning og udformning. Enhver anden mærkning kan anbringes på trykbærende udstyr og enheder, hvis dette ikke gør CE-mærkningen mindre synlig eller letlæselig.

Uberettiget CE-mærkning

§ 13. Konstaterer Arbejdstilsynet, at en CE-mærkning er anbragt uberettiget, skal fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, uanset produktet ikke frembyder en sikkerheds- eller sundhedsfare efter § 6, sørge for, at produktet bringes i overensstemmelse med bestemmelserne om CE-mærkning, og at overtrædelsen bringes til ophør på de betingelser, direktøren for Arbejdstilsynet fastsætter.

Klageadgang

§ 14. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.
Stk. 2. Klage over afgørelser, truffet af bemyndigede organer eller godkendte tredjepartsorganer, behandles som klage over afgørelser, truffet af Arbejdstilsynet.

Straf

§ 15. Med mindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der
 1. overtræder § 3, stk. 1 – 3, § 4, § 5, stk. 1, § 6, stk. 2, § 8, stk. 1 – 2, og § 12, stk. 1 – 2 og 4 – 5, eller
 2. undlader at efterkomme påbud efter § 6, stk. 1, og § 13.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. november 1999.

Stk. 2. Fra samme dato finder bekendtgørelse nr. 564 af 1. juli 1997 om visse EF-direktiver, § 1, stk. 1, nr. 2, ikke anvendelse på trykbærende udstyr og enheder omfattet af nærværende bekendtgørelse.

Stk. 3. Trykbærende udstyr og enheder, omfattet af nærværende bekendtgørelse, som opfylder kravene i bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk, kan markedsføres indtil den 29. maj 2002 og ibrugtages efter denne dato.

Stk. 4. Trykbærende udstyr og enheder, som defineret i § 1 og 2, der er omfattet af bekendtgørelse om trykbeholdere, der transporteres med indhold, § 1, stk. 1, nr. 1, men ikke af ADR, og som opfylder kravene i sidstnævnte bekendtgørelse, kan dog markedsføres indtil 29. maj 2002, samt ibrugtages efter denne dato.

Stk. 5. Trykbærende udstyr og enheder, som defineret i § 1 og 2, der opfylder kravene i bekendtgørelse om dampkedelanlæg på landjorden, kan dog markedsføres indtil 29. maj 2002, samt ibrugtages efter denne dato.

Arbejdstilsynet, den 23. september 1999

Jens Andersen/Torben Lindholm Nielsen
Bilag 1 – Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF af 29. maj 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR
 • under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,
 • under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
 • under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B(3), på grundlag af forligsudvalgets fælles udkast af 4. februar 1997, og ud fra følgende betragtninger:
 1. Det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;
 2. for så vidt angår trykbærende udstyr, der ikke er omfattet af gældende fællesskabsret, er der, med hensyn til indhold og anvendelsesområde, forskelle mellem medlemsstaternes gældende love og administrative bestemmelser om beskyttelse af menneskers sikkerhed og sundhed samt i givet fald beskyttelse af husdyr og ejendom; der er forskel på medlemsstaternes procedurer for godkendelse og inspektion af sådant udstyr; disse forskelle kan udgøre handelshindringer inden for Fællesskabet;
 3. disse hindringer for den frie samhandel kan kun afskaffes ved harmonisering af de nationale lovgivninger; denne målsætning kan ikke gennemføres på tilfredsstillende vis af de enkelte medlemsstater; dette direktiv fastlægger kun de krav, som er nødvendige for den frie omsætning af det udstyr, det gælder for;
 4. udstyr, der udsættes for et tryk på 0,5 bar eller derunder, frembyder ingen nævneværdig risiko på grund af trykket; der bør derfor ikke være nogen hindringer for den frie omsætning af dette udstyr i Fællesskabet; nærværende direktiv finder derfor kun anvendelse på udstyr, der udsættes for et tilladt maksimaltryk PS på mere end 0,5 bar;
 5. dette direktiv tager ligeledes sigte på enheder, der består af flere stykker trykbærende udstyr, som er samlet til et integreret og funktionelt hele; disse enheder kan gå lige fra en simpel enhed som f.eks. en trykkoger til en kompleks enhed som f.eks. en vandrørskedel; agter en fabrikant af en enhed at lade denne markedsføre og ibrugtage som sådan – og ikke dens enkelte usamlede bestanddele – skal enheden opfylde kravene i dette direktiv; dette direktiv dækker derimod ikke samling af trykbærende udstyr, der foretages på stedet af brugeren på dennes ansvar, som f.eks. industrielle anlæg;
 6. dette direktiv harmoniserer de nationale bestemmelser om trykrisici; andre risici, som sådant udstyr måtte frembyde, henhører derfor under andre direktiver, der omhandler de pågældende risici; trykbærende udstyr kan dog være en del af produkter, der er omfattet af andre direktiver, der er vedtaget med traktatens artikel 100 A som retsgrundlag; bestemmelserne i nogle af disse direktiver omhandler trykrisici; disse bestemmelser anses for tilstrækkelige til på hensigtsmæssig måde at forebygge trykrisici ved dette udstyr, hvis risikoniveauet er beskedent; sådant udstyr bør i så fald ikke omfattes af dette direktivs anvendelsesområde;
 7. transport- og trykrisici i forbindelse med trykbærende udstyr, der er omfattet af internationale konventioner, vil snarest blive behandlet i fællesskabsdirektiver baseret på disse konventioner eller i ændringer af gældende direktiver; sådant udstyr er derfor ikke omfattet af dette direktivs anvendelsesområde;
 8. visse former for trykbærende udstyr frembyder ingen nævneværdig trykrisiko, selv om det udsættes for et tilladt maksimaltryk PS på mere end 0,5 bar; der bør derfor ikke være nogen hindringer for den frie omsætning af dette udstyr i Fællesskabet, hvis det er lovligt fremstillet eller markedsført i en medlemsstat; det er ikke nødvendigt at lade sådant udstyr omfatte af dette direktivs anvendelsesområde for at sikre dets frie omsætning, hvorfor det udtrykkeligt er udeladt;
 9. andre former for trykbærende udstyr, der udsættes for et tilladt maksimaltryk på mere end 0,5 bar og indebærer en betydelig trykrisiko, men som frit kan omsættes og desuden frembyder et passende sikkerhedsniveau, omfattes ikke af dette direktivs anvendelsesområde; dog skal sådanne undtagelser regelmæssigt efterprøves, så det kan konstateres, om der eventuelt er behov for at gribe ind på unionsplan;
 10. forskrifter, hvis formål er at fjerne tekniske handelshindringer, skal følge den nye metode, der er fastsat i Rådets resolution af 7. maj 1985 om en ny metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder (4), hvorefter de væsentlige krav til sikkerheden og andre samfundsmæssige krav skal defineres uden at sænke eksisterende velbegrundede beskyttelsesniveauer i medlemsstaterne; ifølge samme resolution skal det enkelte direktiv omfatte et meget stort antal produkter for at begrænse antallet af direktiver og hyppigheden af ændringer;
 11. med de eksisterende fællesskabsdirektiver om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr er der taget skridt hen imod fjernelse af handelshindringer på dette område; disse direktiver dækker dog kun i begrænset omfang den berørte sektor; Rådets direktiv 87/404/EØF af 25. juni 1987 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om simple trykbeholdere(5) er det første tilfælde, hvor den nye metode er blevet anvendt på trykbærende udstyr; nærværende direktiv gælder ikke for det område, der er omfattet af direktiv 87/404/EØF; senest tre år efter nærværende direktivs ikrafttræden tages der ud fra anvendelsen af direktiv 87/404/EØF stilling til, om det er nødvendigt at inkorporere dette i nærværende direktiv;
 12. rammedirektivet, Rådets direktiv 76/767/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om fælles bestemmelser for trykbeholdere og kontrolmetoder for disse(6), er fakultativt; den procedure, det fastlægger for bilateral anerkendelse af prøvning og godkendelse af trykbærende udstyr, har ikke fungeret tilfredsstillende, og der bør derfor i stedet træffes effektive fællesskabsforanstaltninger;
 13. dette direktivs anvendelsesområde bør bygge på en generel definition af udtrykket »trykbærende udstyr«, som lader muligheden for teknisk udvikling stå åben;
 14. af hensyn til det trykbærende udstyrs sikkerhed er det afgørende, at de væsentlige sikkerhedskrav overholdes; disse krav er blevet opdelt i generelle og specifikke krav til trykbærende udstyr; hensigten med de specifikke krav er at tage hensyn til bestemte typer trykbærende udstyr; visse typer trykbærende udstyr i kategori III og IV skal underkastes en afsluttende verifikation omfattende en afsluttende undersøgelse og en trykprøvning;
 15. medlemsstaterne bør kunne tillade, at der på messer vises trykbærende udstyr, som endnu ikke er i overensstemmelse med kravene i dette direktiv; under demonstrationer skal der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger i medfør af de generelle sikkerhedsregler i den pågældende medlemsstat for at sikre beskyttelsen af menneskers sikkerhed;
 16. for at lette opgaven med at påvise, at udstyret er i overensstemmelse med de væsentlige krav, bør der gøres brug af de harmoniserede standarder, der udarbejdes på europæisk plan, navnlig standarder for konstruktion, fremstilling og prøvning af trykbærende udstyr, idet produkter, der er i overensstemmelse med sådanne standarder, formodes også at være i overensstemmelse med de nævnte væsentlige krav; standarder, der er harmoniseret på europæisk plan, udarbejdes af private organer og skal bevare deres fakultative status; med henblik herpå anerkendes Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) som organer, der har kompetence til at vedtage harmoniserede standarder på grundlag af de generelle retningslinjer for samarbejdet mellem Kommissionen og disse to organer, der blev undertegnet den 13. november 1984;
 17. ved harmoniseret standard forstås i dette direktiv en teknisk specifikation (europæisk standard eller harmoniseringsdokument), som et af de to ovennævnte organer eller de begge har vedtaget efter anmodning fra Kommissionen i medfør af Rådets direktiv 83/189/EØF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (7) og i overensstemmelse med ovennævnte generelle retningslinjer; i standardiseringsspørgsmål er det hensigtsmæssigt, at Kommissionen bistås af det udvalg, der nedsattes ved direktiv 83/189/EØF; dette udvalg lader sig om nødvendigt rådgive af tekniske eksperter;
 18. fremstilling af trykbærende udstyr kræver anvendelse af materialer, der er sikre i brug; i mangel af harmoniserede standarder kan det være nyttigt at definere egenskaberne ved materialer, der er beregnet til gentagen brug; dette sker gennem en europæisk materialegodkendelse udstedt af et af de bemyndigede organer, der har mandat hertil; materialer, der er i overensstemmelse med en sådan godkendelse, skal formodes at være i overensstemmelse med de væsentlige krav i dette direktiv;
 19. i betragtning af arten af den risiko, som brug af trykbærende udstyr indebærer, bør der fastlægges procedurer for vurdering af overensstemmelse med direktivernes grundkrav; disse procedurer skal udformes på grundlag af, hvor stor fare det trykbærende udstyr indebærer; for hver kategori trykbærende udstyr skal der derfor gælde en passende procedure eller foretages et valg mellem flere procedurer, som svarer til hinanden i strenghed; de valgte procedurer skal stemme overens med Rådets afgørelse 93/465/EØF af 22. juli 1993 om modulerne for de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering og regler om anbringelse og anvendelse af CE-overensstemmelsesmærkningen med henblik på anvendelse i direktiverne om teknisk harmonisering (8); de præciseringer, der er foretaget af disse procedurer, er begrundet i de særlige krav, trykbærende udstyr stiller til verifikationen;
 20. medlemsstaterne bør have mulighed for at bemyndige brugerinspektorater til at gennemføre visse opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen inden for rammerne af dette direktiv; dette direktiv fastlægger derfor kriterierne for medlemsstaternes godkendelse af brugerinspektorater;
 21. på de betingelser, der er fastsat i dette direktiv, kan visse procedurer for vurdering af overensstemmelse gøre det nødvendigt, at hver enkelt del undersøges og prøves af et bemyndiget organ eller et brugerinspektorat som led i den afsluttende verifikation af det trykbærende udstyr; i andre tilfælde bør det sikres, at den afsluttende verifikation kan udføres af et bemyndiget organ i form af uanmeldte besøg;
 22. trykbærende udstyr skal som hovedregel være forsynet med CE-mærkning, anbragt enten af fabrikanten eller af dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant; CE-mærkningen betyder, at det trykbærende udstyr er i overensstemmelse med dette direktiv og andre relevante fællesskabsdirektiver, som foreskriver CE-mærkning; CE-mærkningen skal ikke anbringes på det i dette direktiv nærmere bestemte trykbærende udstyr, som kun indebærer en ringe risiko, og for hvilket godkendelsesprocedurer ikke er påkrævede;
 23. det bør være muligt for medlemsstaterne, som fastsat i traktatens artikel 100 A, at træffe foreløbige foranstaltninger for at begrænse eller forbyde markedsføring, ibrugtagning og anvendelse af trykbærende udstyr, når det udgør en særlig fare for menneskers sikkerhed og, i givet fald, for husdyr eller ejendom, forudsat at disse foranstaltninger undergives en fællesskabskontrolprocedure;
 24. når der træffes beslutning på grundlag af dette direktiv, skal de, som beslutningerne er rettet til, gøres opmærksomme på begrundelserne for beslutningen og på klagemulighederne;
 25. det er nødvendigt at indføre en overgangsordning, som muliggør markedsføring og ibrugtagning af trykbærende udstyr, der er fremstillet i overensstemmelse med de nationale forskrifter, der er gældende på datoen for dette direktivs ikrafttræden;
 26. kravene i bilagene bør gøres så tydelige som muligt, så det er let for alle brugere, herunder små og mellemstore virksomheder, at opfylde dem;
 27. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen indgik den 20. december 1994 en modus vivendi vedrørende gennemførelsesforanstaltningerne til retsakter vedtaget efter fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B(9) –