Hovedmenu

Tæthedsprøvning

Stk. 4
Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over- og undertryk. For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, må luftskiftet ikke overstige 0,5 l/s pr. m² klimaskærm.

(7.2.1, stk. 4)
Prøvning af luftskifte sker på grundlag af DS/EN 13829 Bygningers termiske ydeevne – Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger – Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator. Kommunalbestyrelsen stiller krav om dokumentation af luftskiftet, jf. kap. 1.5, stk. 2. For større bygninger kan luftskiftet gennem utætheder evt. eftervises for et bygningsafsnit.


Utætheder i klimaskærmen, fx omkring vinduer, døre og ved samlinger mellem bygningsdele, medfører øget varmetab og dårlig komfort, fordi kold udeluft presses ind gennem klimaskærmen og varm indeluft suges ud.

Lufttæthedskravet kan eftervises ved en prøvning, hvor en indgangsdør eller et vindue midlertidig erstattes af en fleksibel specialdør eller -vindue med indbygget ventilator. Med ventilatoren skabes trykforskel mellem luften indendørs og udendørs, og samtidig måles luftstrømmen gennem ventilatoren.

Kilde: http://www.sbi.dk/br08/7/2/1

Bygninger skal ventileres af hensyn til indeklimaet (se mere herom i kap. 6.3.1). Det er vigtigt for sundhed og komfort i bygninger, at den nødvendige ventilation kan styres efter behov og ikke styres tilfældigt af vinden gennem utætheder i klimaskærmen.

En utæt klimaskærm kan føre til skader på bygningen, idet vanddamp i varm indeluft med højt fugtindhold kan kondensere på sin vej ud igennem utætheder i klimaskærmen, og dermed give fugtophobning i konstruktionen. Det skaber gode betingelser for skimmelsvamp og i værste fald nedbrydning pga. råd og svamp.